m/v “ADLER” during Drydock repair at Hai Zouh Shipyard, Shanghai, China.

2018-04-25T14:03:19+00:00 25.04.2018|News|